Home>English>About CASH>Corporate Governance

Chairman of the Board(The legal representative):Wu Lebin

Members of the Board: Wu Lebin, Tang Xudong, Zhang Guohong, Zhang Yongming, Suo Jishuan

Chairman of the Supervisory Board:Zhang Ping
Members of the Supervisory Board: Zhang Ping,Wang Ge,Lin Peng, Yang Hongmei, Zhao Chunmei

General Manager:Suo Jishuan
Vice President: Wang Qi, Meng Xiantang,Chen Xiaofeng, Zhang Yong
CFO:Feng Ling
Assistant to President: Liu Rongguang, Xi Xiaoyan,Tan Sui


XML 地图